Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Stypendyści

Anita Sabat-Tomala - stypendystka 2019/2020Anita Sabat-Tomala, rocznik 1993, doktorantka w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują wykorzystanie technik teledetekcji hiperspektralnej w analizach środowiskowych. Jest współautorką wielu publikacji naukowych oraz laureatką kilku konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Otrzymała m.in. Złoty Piksel za najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach, bierze udział w licznych projektach naukowych, warsztatach oraz szkołach letnich. Podczas studiów aktywnie działała w Kole Naukowym Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego pełniąc m.in. funkcje prezesa i wiceprezesa. Czas wolny spędza w gronie rodziny i przyjaciół, lubi podróżować, grać w planszówki i oglądać seriale kryminalne.

W nagrodzonym projekcie będzie skupiała się na opracowaniu oraz przetestowaniu teledetekcyjnej metody identyfikacji inwazyjnego gatunku łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus) z wykorzystaniem metod klasyfikacji pikselowych i podpikselowych oraz lotniczych obrazów hiperspektralnych HySpex pozyskanych w ramach projektu HabitARS (www.habitars.pl). Badania zostaną przeprowadzone na cennych przyrodniczo obszarach Gór Kamiennych i Rudaw Janowickich.

Krzysztof Wolski -  stypendysta 2018/2019Krzysztof Wolski – rocznik 1991. Doktorant III roku w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku inżynieria środowiska (specjalność: inżynieria wodna). Jego praca magisterska pt. „Zagrożenie powodziowe w Kotlinach Wałbrzyskiej, Libereckiej i Mieroszowskiej” została nagrodzona 3 miejscem w VIII edycji Konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii organizowanym przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Przez niemal całe studia aktywnie uczestniczy w życiu studenckim m.in. przez udział w Studenckim Kole Naukowym Hydrologów i Hydrotechników. Członek stowarzyszeń skupiających się wokół szeroko pojętej gospodarki wodnej: Polskiego Towarzystwo Geofizycznego, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Towarzystwa Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Wolny czas najczęściej spędza aktywnie, wędrując lub biegając po polskich górach.

Aktywność naukowa stypendysty skupia się wokół dwóch głównych zagadnień: hydrauliki koryt otwartych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu roślin w korycie na warunki hydrauliczne i fluwialne (temat związany z pracą doktorską) oraz modelowaniem hydrologicznym typu opad-odpływ.

I to właśnie z drugim zagadnieniem związany jest nagrodzony projekt, celem którego jest wykazanie zmian w kształtowaniu się odpływu wód (ze szczególnym uwzględnieniem wód wezbraniowych) wynikających z przeobrażenia systemów leśnych w wybranych zlewniach górskich. Wykorzystane zostaną do tego celu zdjęcia satelitarne LANDSAT 7 oraz LANDSAT 8 na podstawie których określone zostaną zmiany struktury lasu w zlewniach na przestrzeni ostatnich 15 lat. Określone zmiany oraz obserwowane dane opadowe i hydrologiczne pozwolą zbudować modele opad – odpływ na podstawie których możliwa będzie detekcja zmian w odpływie z tych zlewni wraz z możliwą prognozą na przyszłość.

Henryk Grzywna - stypendysta 2017/2018Henryk Grzywna - rocznik 1992. Doktorant II roku w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Absolwent kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania narzędzi GIS i teledetekcji w monitoringu środowiska. Szczegółowe badania prowadzone przez niego dotyczą monitorowania wilgotności gleb w kontekście monitoringu suszy w rolnictwie. Uczestniczy w prowadzonych w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska UPWr analizach zmian stosunków wodnych w przyległej dolinie Odry, na odcinku badawczym od Brzegu Dolnego do Malczyc.
Aktywny członek, a w latach 2014-2015 prezes Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, w którym tworzył podwaliny pod zajęcie z modelowania hydrologicznego i hydraulicznego realizowane na zasadzie samokształcenia przez samych studentów. Członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.
W nagrodzonym projekcie będzie skupiał się na wykazaniu przydatności technik teledetekcyjnych do obrazowania zmienności czasowej i przestrzennej warunków wilgotnościowych. W swojej pracy będzie darzył do opracowania metodyki prognozowania suszy rolniczej na podstawie satelitarnych danych spektralnych m.in. dostarczonych przez satelitę Sentinel-2, możliwej do operacyjnego wykorzystania.
Mieszkaniec Doliny Baryczy, w czasie wolnym obserwuje przyrodę swojej Małej ojczyzny oraz poznaje jej ciekawą historie. Ma podstawowe wykształcenie muzyczne, grywa na akordeonie i fortepianie.

Anna Zielonka - wyróżniona 2017/2018Anna Zielonka - doktorantka II roku studiów w Zakładzie Gleboznawstwa i Geografii Gleb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia z zakresu geografii (specjalność: funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego) oraz e-gospodarki przestrzennej. Zainteresowania naukowe koncentrują się w szczególności na obszarze Arktyki w ujęciu zasobu biomasy i jej powiązań pomiędzy częścią nadziemną i podziemną. W swoich badaniach stara się określić tempo zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym w aspekcie zmian klimatu. Ponadto naukowe działania realizuje w obszarach górskich określając dynamikę procesów morfogenetycznych (w szczególności odpadanie) oraz, tak samo jak w przypadku Arktyki, zasób biomasy. Stosuje interdyscyplinarne podejście badawcze w którym stara się uzyskać wyniki z połączenia różnych metod badawczych, wskazując w ten sposób potencjał i ograniczenia różnych metod. Najprzyjemniejszą część pracy stanowią dla niej badania terenowe z których uzyskane pomiary łączy z danymi satelitarnymi (fuzja pasywnych i aktywnych danych teledetekcyjnych).

Współpracuje z kilkoma ośrodkami zagranicznymi poszerzając w ten sposób zakres swoich badań naukowych. W ramach pracy czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach. W wolnym czasie podróżuje w różne miejsca. Miłośniczka szczególnie trekkingów górskich, krajów skandynawskich oraz reportaży podróżniczych.