Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Krzysztof Wolski -  stypendysta 2018/2019Krzysztof Wolski – rocznik 1991. Doktorant III roku w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku inżynieria środowiska (specjalność: inżynieria wodna). Jego praca magisterska pt. „Zagrożenie powodziowe w Kotlinach Wałbrzyskiej, Libereckiej i Mieroszowskiej” została nagrodzona 3 miejscem w VIII edycji Konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii organizowanym przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Przez niemal całe studia aktywnie uczestniczy w życiu studenckim m.in. przez udział w Studenckim Kole Naukowym Hydrologów i Hydrotechników. Członek stowarzyszeń skupiających się wokół szeroko pojętej gospodarki wodnej: Polskiego Towarzystwo Geofizycznego, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Towarzystwa Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Wolny czas najczęściej spędza aktywnie, wędrując lub biegając po polskich górach.

Aktywność naukowa stypendysty skupia się wokół dwóch głównych zagadnień: hydrauliki koryt otwartych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu roślin w korycie na warunki hydrauliczne i fluwialne (temat związany z pracą doktorską) oraz modelowaniem hydrologicznym typu opad-odpływ.

I to właśnie z drugim zagadnieniem związany jest nagrodzony projekt, celem którego jest wykazanie zmian w kształtowaniu się odpływu wód (ze szczególnym uwzględnieniem wód wezbraniowych) wynikających z przeobrażenia systemów leśnych w wybranych zlewniach górskich. Wykorzystane zostaną do tego celu zdjęcia satelitarne LANDSAT 7 oraz LANDSAT 8 na podstawie których określone zostaną zmiany struktury lasu w zlewniach na przestrzeni ostatnich 15 lat. Określone zmiany oraz obserwowane dane opadowe i hydrologiczne pozwolą zbudować modele opad – odpływ na podstawie których możliwa będzie detekcja zmian w odpływie z tych zlewni wraz z możliwą prognozą na przyszłość.