Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Stypendium naukowe

W jakiej formie mają być składane oferty na środki trwałe, oprogramowanie, itd.?

Nie wymagamy oficjalnego zapytania ofertowego, w przypadku środków takich jak sprzęt elektroniczny czy oprogramowanie, mogą być to oferty sklepów internetowych (np. Wydruk strony z ceną przedmiotu do pliku PDF, fragment cennika ze strony sklepu itp.).

Czy doktoranci 4 roku mogą starać się o przyznanie stypendium?

Stypendium jest adresowane jedynie do doktorantów 1-3 roku studiów / szkoły doktorskiej. Wyjątek od tej reguły może stanowić wyłącznie przypadek, w którym nastąpiła przerwa w toku studiów, spowodowana pobytem na urlopie macierzyńskim/wychowawczym. W takim przypadku dopuszcza się do konkursu doktorantów czwartego roku.

Jak dokładnie rozumieć ostateczny termin składania wniosków?

Ostateczny termin składania wniosków oznacza, że do podanej daty i godziny wniosek powinien być przesłany do Fundacji drogą elektroniczną (formularz internetowy) i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
Czy istnieje możliwość otrzymania informacji na temat jak wniosek został oceniony?
Ocena merytoryczna wniosku jest udostępniana na indywidualną prośbę uczestnika konkursu, w postaci tabeli przyznanych punktów.

Czy aplikacja na poprzednią edycję konkursu wyklucza możliwość starania się o stypendium w kolejnym roku?

Zachęcamy do aplikacji w kolejnych edycjach, nawet jeśli w poprzednim roku projekt nie otrzymał dofinansowania - w ciągu roku wniosek może zostać dopracowany lub zmodyfikowany, wraz z nabytą wiedzą i doświadczeniem. Nie ma konieczności składania wniosku dotyczącego zupełnie innego projektu badań.

Czy projekt musi dotyczyć tematyki górskiej?

TAK. W najnowszej edycji to wymóg konieczny. Szczegółowa interpretacja lokalizacji tych badań jest jednak bardzo szeroka i dotyczyć może również badań w skali kosmicznej (w naszym układzie słonecznym). Decyzja taka wiąże się z chęci dodatkowego promowania bardzo perspektywicznego i nowoczesnego spojrzeniem na badania przyrodnicze, które wychodzą poza nasza planetę i dążą do rozszerzania pojęcia „eksploracji świata”.

Co w przypadku, gdy do wykonania projektu niezbędny jest zakup komercyjnej licencji ArcGIS, co skutkuje przekroczeniem budżetu na badania?

Dzięki uprzejmości firmy ESRI Polska licencja ArcGIS (o ile jest potrzebna) jest przydzielana Laureatowi konkursu nieodpłatnie na czas realizacji zwycięskiego projektu, dlatego nie należy uwzględniać kosztu licencji we wniosku stypendialnym.

Czy istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium przez osoby, które mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej?

Zgodnie z regulaminem Kandydaci muszą posiadać status Doktoranta / uczestnika szkoły doktorskiej, zgodnie z obowiązującymi krajowymi regulacjami. Status taki musi być oficjalnie potwierdzony przez sekretariaty/osoby do tego upoważnione.

Moje badania opierają się na użyciu sprzętu którego zakup przekracza budżet projektu przeznaczony na badania - czy można uwzględnić koszt wypożyczenia sprzętu (a nie zakupu) w celu pozyskania danych badawczych?

Tak. Istnieje możliwość wypożyczenia aparatury na czas badań, zgodnie z limitami kwotowymi ustalonymi w regulaminie.

Czy konieczne jest wysłanie wniosku w wersji papierowej?

Nie, nie ma potrzeby wysłania do Fundacji wniosku w wersji papierowej. Dotyczy to również wymaganego załącznika potwierdzającego status doktoranta/uczestnika szkoły doktorskiej. Wymaganie jest tylko załączenie skanu tego ostatniego dokumentu, do elektronicznego formularza wniosku i okazanie oryginału dokumentu w przypadku gdy Kandydat zakwalifikuje się do nagrody (podczas finalizowania umowy ze Stypendystą lub w trakcie prowadzonych opcjonalnych dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych).

Czy w przypadku zakupu licencji oprogramowania wiąże się to również z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego?

Nie ma konieczności zakupu sprzętu, jeśli Uczestnik dysponuje własnym sprzętem komputerowym, który może być użyty do realizacji projektu.

Mój Promotor / Opiekun naukowy jest obecnie niedostępny (np. Wyjazd na zagraniczną konferencję) - czy istnieje możliwość dostarczenia jego poświadczenia na dokumencie potwierdzającym uczestnictwo w studiach doktoranckich po ostatecznym terminie składania wniosków?

Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie, dlatego prosimy o rozpoczęcie kompletowania dokumentów, które zależą od osób trzecich, w pierwszej kolejności, aby nie zablokować sobie możliwości uczestnictwa w konkursie.

Jakie są najczęściej spotykane braki w nadesłanych wnioskach stypendialnych?

Najczęściej (proszę nie traktować tego jako kompletnej listy), zwracamy uwagę na:

  • Brak ofert na niektóre środki które Uczestnik zamierza zakupić z grantu badawczego,
  • Brak pisemnego poświadczenia Promotora / Opiekuna naukowego na zaświadczeniu o uczestnictwie w studiach doktoranckich,

Czy dowiem się, czy mój wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną?

O wyniku oceny formalnej informujemy wszystkich Uczestników konkursu drogą emailową w terminie podanym na stronie internetowej Stypendium.

Czy projekt musi zakładać całkowite wykorzystanie ustalonej w regulaminie maksymalnej kwoty budżetu projektu?

Nie, nie musi. Podana w regulaminie kwota budżetu projektu badawczego jest maksymalna. Oznacza to, że budżet projektu i jego wydatków nie może przekroczyć tej kwoty. Wymogi formalne spełniają projekty o dowolnej kwocie. Zarówno w większych jak i mniejszych budżetach ocenia się jednak zasadność merytoryczną, dojrzałość w planowaniu i racjonalność założeń budżetowych. Tak ustalona podstawa oceny, ma za zadanie wspierać projekty o wysokim stosunku jakości potencjalnych wyników do wielkości przeznaczonych kwot na ich osiągnięcie.