Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

2011_gudowiczJoanna Gudowicz - doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - jest Laureatką trzeciej edycji konkursu stypendialnego Fundacji im. Anny Pasek, w którym nagradzani są najzdolniejsi doktoranci polskich jednostek naukowych.

Zaproponowany przez Laureatkę projekt, obejmuje przeprowadzenie numerycznego modelowania funkcjonowania geoekosystemu zlewni pogórskiej w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Głównym celem projektu jest utworzenie modelu obiegu wody i transportu osadów dla wybranej zlewni oraz jego weryfikacja. Kolejnym celem jest przeprowadzenie symulacji uwzględniających określone scenariusze zmian klimatu i zmiany zagospodarowania na obszarze zlewni.

Laureatka otrzyma grant badawczy w wysokości 20 tysięcy złotych oraz imienne, roczne stypendium w wysokości 25 tysięcy złotych.

Zwyciężczyni tegorocznej edycji konkursu jest doktorantką Pracowni Analiz Geoinformacyjnych Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główny nurt badań prowadzonych przez doktorantkę dotyczy zastosowania systemów informacji geograficznej i numerycznych modeli hydrologicznych do symulacji obiegu wody i stowarzyszonych z nią substancji w warunkach zlewni młodoglacjalnej. Podejmuje także badania z zakresu wykorzystania metod i technik geoinformacyjnych w analizie denudacji antropogenicznej na szlakach turystycznych w obszarach górskich.

'Mimo wielu badań i stałego poszerzania się wiedzy na temat procesów ekstremalnych, straty spowodowane ich występowaniem są nadal bardzo duże. Znamiennymi przykładami jest rok 1997 oraz 2010, które w południowej Polsce zaznaczyły się szczególnym ożywieniem tych procesów, a straty obejmowały dewastację zasobów środowiskowych, zniszczenia zabudowań, szlaków komunikacyjnych i infrastruktury. Społeczeństwo żyjące na terenach narażonych na tego typu zagrożenia oczekuje rozwiązań zmniejszających ryzyko oraz stosujących właściwe gospodarowanie tymi obszarami. Proponowany w projekcie model zlewni i jego eksploatacja będzie narzędziem wspomagającym decyzje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na obszarach pogórskich' - informuje Laureatka.